• สถานีโทรทัศน์ ช่อง 7

  • บริษัท สยามกลการ จำกัด

  • บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

  • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  • โรงพยาบาลและสถานพยาบาล

  • หน่วยงานศาล

  • บริษัทเอกชน

  • หน่วยงานราชการ

our customer