• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  • มหาวิทยาลัย มศว. ประสานมิตร

  • สถาบันเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

  • สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร

  • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • กระทรวงพาณิชย์

  • กระทรวงการต่างประเทศ

  • กระทรวงคมนาคม

our customer